หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที่ ๑๗


ในปัจจุบันสังคมได้เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมถึงสถานการณ์ของโรคระบาด Covid-19 ที่เกิดขึ้นในปี ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ซึ่งองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนต้องมีการดำเนินการในทุกวิถีทางที่แตกต่างกันออกไป และจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบวิถีชีวิต (New Normal) ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงทั่วโลกด้วย การดำรงอยู่ของสังคมเศรษฐกิจในปัจจุบันก็จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปด้วยเช่นกัน
โดยภาคเอกชนควรลดการพึ่งพาเม็ดเงินการลงทุนโดยเฉพาะภาครัฐ แล้วหันมาขับเคลื่อนหลักการเติบโตทางเศรษฐกิจ
การเข้ามามีบทบาทเข็มงวดของภาครัฐมากขึ้น และสิ่งสำคัญการเกิดสภาวะของประชากรแรงงานที่ลดลง ทั้งนี้จากสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสลับซับซ้อนอย่างมากทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ โดยยังคงยึดปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าและสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อกำหนดความสำเร็จขององค์กร ฉะนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นปัจจัยในการบริหารที่สำคัญที่จะเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตใหม่ เพื่อตอบสนองต่อการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นและสามารถสร้างคุณค่าต่อยอดการพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้ กำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ ๗ กันยายน – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยอบรมทุกวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซ.งามดูพลี
ถ. พระราม ๔ในอัตราค่าลงทะเบียนเข้าอบรม ๙๖,๓๐๐ บาท (รวม vat๗%)**ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานต่างประเทศ**

ท่านที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที่ ๑๗ สามารถกรอกข้อมูลการสมัครเบื้องต้น และดาวน์โหลดใบสมัครที่จะสมัครได้ที่ WWW.TLPTU.COM เพื่อกรอกข้อมูลต่าง ๆ พร้อมทั้งส่งหลักฐานประกอบการสมัคร พร้อมแนบใบสมัครส่งมาที่ หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.) เลขที่ ๙๙สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซ.งามดูพลี ถ.พระราม ๔ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐ หรือทาง Email : TLPTU.TLPTU@GMAIL.COM

ดาวน์โหลดหลักการและเหตุผล

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๐ – ๕๗๔ – ๐๐๔๒ หรือ LINE@ : @TLPTU
(มี @ นำหน้า) ตั้งแต่บัดนี้ ในวันและเวลาราชการ เมื่อทางเจ้าหน้าที่หลักสูตรได้รับเอกสารท่าน ท่านจะได้รับการแจ้งยืนยันหมายเลขการรับเอกสารให้ท่านทราบแล้ว จึงจักถือว่าการสมัครของท่าน เป็นอันสมบูรณ์

วัตถุประสงค์

 1. มุ่งให้ผู้เข้าอบรมมีความรับรู้ใหม่ ความเข้าใจ แนวความคิดและจุดมุ่งหมายใหม่ในการบริหารองค์กรที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป
 2. เสริมสร้างความคิดในเรื่องความเป็นประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในการชี้นำ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม
 3. สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรม วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 4. เสริมสร้างเครือข่ายสัมพันธภาพ (Network) ระหว่างผู้เข้าอบรม อันจะนำไปสู่ การร่วมมือกันในอนาคต เพื่อชุมชน สังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และประเทศชาติ
 5. เสริมสร้างจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจนการสืบทอดอุดมการณ์ “เพื่อสังคม” ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ผู้สมัครเข้าอบรมต้องมีอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป และเป็นผู้บริหารหน่วยงานของภาครัฐ , เอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ , เป็นอาจารย์ ศิษย์เก่า หรือผู้เคยศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมีผู้รับรองการสมัครเข้าอบรม
 • หรือผู้สมัครเข้าอบรมที่เป็นผู้บริหารระดับสูงหรือบุคคลที่คณะกรรมการประจำหลักสูตรพิจารณาเห็นเป็นการสมควร
 • หมายเหตุ: ผู้รับรองการสมัครเข้าอบรมควรเป็น ผู้บังคับบัญชา / หน่วยงานหรือเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ ๑ – ๑๖ หรือ หลักสูตร นมธล.รุ่นที่ ๑ – ๓ และ นมธจ. ๑ – ๒

ระยะเวลาการอบรม

ระหว่างวันที่ ๗ กันยายน – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดตารางการอบรม

การพิจารณาคัดเลือก

เป็นไปตามที่คณะกรรมการประจำหลักสูตรพิจารณาคัดเลือกและถือเป็นที่สุดในการพิจารณา อนึ่ง ผู้สมัครที่ไม่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ สามารถใช้ข้อมูลการสมัครเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไปได้

วิธีการจัดส่งเอกสารใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร

ท่านสามารถส่งเอกสารทั้งหมด หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ ๙๙ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซ.งามดูพลี ถ.พระราม ๔ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐หรือทาง Email : TLPTU.TLPTU.@GMAIL.COM

ขั้นตอนการสมัคร

 1. ให้ท่านดำเนินการลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์ WWW.TLPTU.COM
 2. ดำเนินการดาวน์โหลดใบสมัครการอบรม และเอกสารต่างๆ
 3. เมื่อท่านดำเนินการกรอกเอกสารใบสมัคร และรวบรวมเอกสารครบถ้วนแล้ว สามารถดำเนินการจัดส่งเอกสารใบสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ เลขที่ ๙๙ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรม-ราชูปถัมภ์ ซ.งามดูพลี ถ.พระราม ๔ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐(ห้อง นมธ.)
 4. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารการสมัครของท่านแล้ว จะออกใบรับเอกสารเพื่อให้ท่านเก็บไว้เป็นหลักฐาน

**ทั้งนี้ ใบสมัครและเอกสารแนบสำหรับผู้สมัคร สามารถนำส่งได้ก่อน ในส่วนใบรับรองผู้สมัครหรือเอกสารแนบอื่นๆ ท่านสามารถส่งตามได้ ภายในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ **